Rodindoi phanglimata mashkar Rromani kultura hai e niva tolmachimaski
Tolmachimos hai Teknologiyi
Tolmachimos hai Teknologiyi
Teknologiyi tolmachimaske si ande savorrengi yakh sar chi mai anglal ande istoriya manushengi. Lokalaizime miriyazhake thana thai aplkatsiyi komputeriyeske programuryenge aplikatsiyi meken haznityorya te tergol sar chetatsyanurya hai konsumitorya ande shiba penge alomata. Mashinako tolmachimos azhutil ande aktiviteturya katar khelimata po Interneto ka krizako hai manushengi interventsiya.
O tolmachimos azbadyol ka l' teknologiyande pe viteza ka mai baryol ges-gesestar (ramome hai mosko), hai kakya kerel nevi granitsi mashkar manushenge azhutime mashinake tolmachimata (HAMT) hai mashina azhutime manushenge tolmachimata (MAHT) ande duplo traditsyionalni thai anklimaske mediyi.
O avimos le filmosko glasonensa ando 1927 ande Lumiya phuterdyas o wudar te kerdyon telaluno-ramomos hai glaso-opral rikordimos vash le filmurya ande kaver-themeske shiba, thodine po baso katar le disiziyi lovenge hai politikalni, kerdine katar le diferentni thema po vakto.
Lokalizarsiya, haznime mai-anglunes ande l' bersha 1990to katar le softwaryange programitorya kai ramolas didgitalni aplikatsiyi kerdine wash haznitorya kai denas-duma Inglizitskones, lokalizatsiya azbal o procheso shibako, kulturalako hai teknikalno parruyimos (tolomachimata) kai trobun le programurya te keren buki ande kavre "lokalurya."
Nitala zumayimata/eksperimenturya te keren mekanikalni alavarya sa-gata lenas than ando 17to kenturiya, sas ferdi ando bersh 1946 kana le roditorya Andrew Booth hai Warren Weaver propozisarde mai-anglunes o gindo ke shai haznin le nevikane teknologiyi (komputerya) te tolmachin shiba manushenge.
Kakya partiya anel andre wuni pramatni hai akademikoske resursi (ramome hai po Interneto) kai si disponibli te arakhadyol mai but shtiriya po tolmachimaske teknologiyi, lokalizátsiya, mashinake tolmachimata, teluno-tolmachimos thai bute-shibange prodjektosko porenchimos.
Resursi hai referentsiyi disponibli (ramome hai po Interneto) shai arakhadyol mai spesifikno shtiriya pe edukatsiya hai sikayimos te preparisavol te zhan andre pramati profesyonalni hai akademikoske ando tolmachimaske teknologiyi, lokalizatsiya, mashinake tolmachimos hai teluno-tolmachimos.