Rodindoi phanglimata mashkar Rromani kultura hai e niva tolmachimaski
Bibliyografiya

[en Français]     [en Español]     [em português]     [in Deutsch]     [ magyarul]     [in italiano]     [ türkçe olarak]     [v čeština]     [Romani]     [in English]

Shinade bibliyografiyi (romani) katar amare ginitorya ...

Rromani Rrazuma

 

Tolmachimaski Rrazuma

 


Translation Romani